H. Sukarmis: Disiplin Berbuah WTP

H. Sukarmis: Disiplin Berbuah WTP (Haluan Riau/ Kamis, 10 Mei 2012)